मेनु

स्वागत बडइ चितुनीया थारुक वेबसाइडमा

 

यिअ सइडवामा तोहरा थारु इसाई किताब, भिडियो, गीत हेरे हसे सुने साकबह।

हमरा थारु जनजाति चितवनक

 

हमरा थारु जनजाति चितवनक हाखहु। हमार घरवा मटि हसे गोबरवासे निपके भिता बेह्रर रहसइ। हमार पुरान रिति रिवज अभने फुन हमार समाजमा बहुते चालचलनमा बडई । हमार गाँउ,संस्कृति तके जिवन सैलि अभनेफुन लोकल प्रकृतिरुप जनुसिया।